Provozní a všeobecné podmínky pronájmu
OBJEDNÁVKA /předběžná rezervace/:
(SMS, el.pošta, písemně)

pokud na Váš e-mail neodpovíme do 48 hodin kontaktujte nás telefonicky nebo SMS

Do objednávky uvádějte:

* Jméno a příjmení
* Ulici, město, PSČ, telefon
* Datum příjezdu /a přibližnou hodinu/ - datum odjezdu
* Počet osob dospělých a počet dětí (do 18 let)

REZERVACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Pro závaznou rezervaci termínu je nájemník povinen zaplatit zálohu ve výši cca 50% celkové ceny pronájmu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od rezervace. Zbývající částku ceny nájmu musí být pronajímateli uhrazeno nejpozději 10 kalendářních dní před začátkem pronájmu, případně v den začátku pronájmu a to převodem na účet.

Platba kauce a rekreační poplatky jsou vyúčtovány nejpozději v den příjezdu, v den odjezdu pak doplatek za spotřebovanou el. energii (podle odečtu elektroměru), ktarý bude odečten z vrácené kauce.

Ukončení pronájmu ze strany pronajímatele:
jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pronájem v případě že:

1. na pronájem nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen
2. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pronájmu / bez vědomí pronajímatele /
3. dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
4. zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete bez předchozí dohody !!! /

Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby !

V chalupě a boudě je zákaz kouření a používání otevřeného ohně!!!

Zákaz kouření neplatí pro venkovní posezení na besádce a terase za dodržení příslušných bezpečnostních opatření.

V chalupě se přezouvá, takže vhodnou obuv si vezměte s sebou !!!

Zákazník (nájemník) je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pronájmu.

Z bezpečnostních důvodů zákazník (nájemník) nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Kauce:
Při nástupu na pronájem požadujeme složení kauce ve výši 5.000,- Kč.

Pro silvestrovský termín požadujeme kauci ve výši 1.000,-Kč na osobu, minimálně však 10.000,-Kč.

Kauce se vrací v plné výši při ukončení pronájmu, pokud nedošlo k poškození majetku.

Zákazník je povinen odevzdat chalupu, boudu a venkovní zařízení ve stejném stavu, v jakém je převzal. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na srážku z kauce. Zákazníci si v den ukončení pronájmu a předání pronajímateli provedou vlastní úklid rekreačního objektu, resp. chalupy, boudy a venkovních prostor. V opačném případě bude z kauce strhnuto 1.500,- Kč.

Aktualizace:
- aktualizace obsazenosti je prováděna 1x denně
- objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení
Stornovací podmínky:
Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu /u hlavní sezony je lhůta na odstoupení od objednávky 60 dnů před termínem nástupu/. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky pronajímateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen pronajímateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

/na nemoc či zásah vyšší moci, který vám znemožní pobyt, si sjednejte odpovídající pojištění cca 120,-Kč osoba/pobyt - vrácení 80% ceny rezervační zálohy/

Storno poplatky se neplatí pokud:
* zákazník za sebe zajistí náhradu
* podaří se nám obsadit odřeknutý termín
Pojištění po dobu pronájmu:
Objednaný pronájem využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pronájmu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

Pronájem začíná převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 14 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin. U víkendových termínů dle dohody